Podpořte nás

Jsme nestátní, nezisková organizace Charita Český Těšín. Naším posláním je pomáhat lidem v nepříznivé životní situaci prostřednictvím sociálních a zdravotních služeb. Poskytujeme více než 15 různých služeb pro potřebné – seniory, matky s dětmi, děti, rodiny. Současně pomáháme více než 1500 klientům v okolí Těšínského Slezska.

Pro realizaci naších aktivit a našich služeb potřebným je pro nás nezbytná podpora veřejnosti a veřejného sektoru. Každý dar, ať již finanční nebo materiální, ale také poradenská služba či osobní pomoc má pro nás velký význam. Konec konců nikdo z nás neví, kdy některou z těchto služeb budeme sami potřebovat. Děkujeme, že jste s námi!

Podpora Charity Český Těšín:

Co můžete získat podporou Charity Český Těšín

 • pravidelné informace o dění v naší organizaci,
 • pozvání na případné kulturní benefiční akce,
 • podporou naší činnosti se můžete i Vy podílet na pomoci a službě lidem kolem nás, kteří je potřebují,
 • samozřejmostí pro nás je veřejná prezentace Vaší pomoci (při respektování přání dárce), ať již na webových stránkách, vybraných tiskových materiálech, při konkrétních veřejných akcích, apod.,
 • další výhodou je možnost daňových odpočtů a to jak pro finanční, tak materiální dary. Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně. Právnické osoby dar mohou odečíst podle § 20 odst. 8, pokud částka činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však 5% ze základu daně.

Daňové zvýhodnění dárců - potvrzení o daru

Daňové zvýhodnění dárců

Pokud se rozhodnete finančním darem podpořit naší činnost, můžete si určitou výši daru odečíst od vašeho daňového základu.

Podmínky pro fyzické osoby

(podle § 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu)

 • Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
  Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů za rok převyšující částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.                                                                                              

Podmínky pro právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu)

 • Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně o jiné odečitatelné položky. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání

Potvrzení o přijetí daru

V případě vystavení potvrzení o přijetí daru můžete můžete kontaktovat Mgr. Lenku Šlehoferovou na tel. čísle +420 703 842 053 nebo na e-mail.: 7.AuRWid0aBpVbenW7c-T3icfmrCZ.2938Es-Z29g7P.QkQ

Podpořit finančním darem Charitu Český Těšín

Pokud se rozhodnete finančně podpořit Charitu Český Těšín, můžete dar zaslat na náš bankovní účet: č. ú.: 42355002/2700 (UniCredit bank Ostrava). Můžete podpořit také některou z naší aktivit konkrétně, umožní Vám to seznam variabilních symbolů vztahující se k jednotlivým střediskům či službám. Stačí při zadání platby uvést variabilní symbol charitního střediska či služby.

Finanční dar můžete také poskytnout v hotovosti na našem sekretariátu, kde Vám ihned vystavíme potvrzení o přijetí daru, pro více informací můžete kontaktovat Ing. Vladimíru Gajdaczovou na tel. čísle: +420 603 287 059 nebo na e-mail.: cennZ_~jW5tk0259ghIkQOQ90lxI-3ia95prRb~lW5pJ

11111 - Variabilní Symbol pro UKRAJINU

Variabilní symbol a název střediska či služby                                                                                 

999001 Charita Český Těšín obecně
999002 Charitní dům pro matky v tísni
999003 Charitní ošetřovatelská služba 
999004 Charitní pečovatelská služba
999005 Charitní asistence 
999006 Charitní dům pokojného stáří
999008 Charitní centrum pro seniory
999009 Charitní nízkoprahové středisko pro děti a mládež „Kometa“
999011 Charitní poradna 
999012 Charitní bazárek 
999014 Charitní dům pro seniory v Hnojníku 
999021 Půjčovna kompenzačních pomůcek 
999022 Charitní služby pro domácnost                                                                                       

V případě zájmu Vám vystavíme potřebnou smlouvu a domluvíme se na využití a propagaci daru. Pro více informací můžete kontaktovat Ing. Vladimíru Gajdaczovou , e-mail: cennZ_~jW5tk0259ghIkQOQ90lxI-3ia95prRb~lW5pJ , tel.: +420 603 287 059.

Podpořit materiálním darem Charitu Český Těšín

V Charitě Český Těšín jsme vděční za jakoukoli možnost materiální pomoci či slevy.

Materiální dary, které můžete například darovat:

 • Dary uvítáme v našich střediscích i v zázemí naší organizace, pomoci můžete například kancelářským materiálem, výpočetní technikou, nábytkem atd. S nabídkou materiálního daru či slev pro organizaci můžete kontaktovat: Mgr. lenku Šlehoferovou , e-mail: 7.AuRWid0aBpVbenW7c-T3icfmrCZ.2938Es-Z29g ,
  tel.: +420 703 842 053.
 • Darovat můžete i potraviny, ale darování potravin prosím nejprve konzultujte s Danutou Juroszek
  tel.: +420 733 625 952 e-mail: danuta.juroszek@ceskytesin.charita.cz.
 • Charita Český Těšín také provozuje Charitní Bazárek, proto uvítáme jakékoli ošacení, obuv, módní doplňky, povlečení, ubrusy, závěsy, sportovní potřeby, hračky atd. S nabídkou materiální pomoci pro Charitní bazárek kontaktujte: Danutu Juroszek tel.: +420 733 625 952 e-mail: danuta.juroszek@ceskytesin.charita.cz.

Adresa Charitního bazárku je Ostravská 285, Český Těšín.

Otevírací doba Charitního bazárku:

 • pondělí 9 - 15 hod. 
 • úterý     9 - 15 hod.   
 • středa   9 - 15 hod.                                                                                         
 • čtvrtek  9 - 15 hod.
 • pátek    9 - 15 hod.

Podpora Charity Český Těšín prostřednictvím portálu Darujme.cz

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České republice a v celostátním měřítku probíhá od roku 2001. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným potřebným skupinám lidí a to především v regionech, kde sbírka probíhá. Tříkrálová sbírka celorepublikový charakter, výnos z ní získaný je však použit na podporu charitního díla hlavně v jednotlivých regionech. Desetina výnosu sbírky je pak každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Osobité kouzlo této sbírky a to, co ji odlišuje od jiných sbírek, je způsob získávání prostředků, tedy koledování, a to v duchu motta sbírky: „Pomozme lidem v nouzi“. Tato sbírka navazuje na starou lidovou tradici Tříkrálových koled, kdy děti chodily po chalupách a za zpěvu koled a pronesení přání pokoje celému domu dostávaly malou výslužku, kterou tradičně bývají tříkrálové cukříky. Tříkrálová sbírka není pouhou sbírkovou akcí, ale za dobu svého trvání se vyprofilovala mezi ostatními obdobnými sbírkami a stala se tradicí, na niž ostatně navázala. Pro svůj specifický charakter je Tříkrálová sbírka nemyslitelná bez obětavosti stovek dobrovolníků a v neposlední řadě díky vstřícnosti veřejnosti. Tříkrálová sbírka je pro každého z nás možností, jak se zapojit do charitního díla a podílet se na pomoci lidem, kteří ji potřebují.

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká republika v souladu se všemi legislativními náležitostmi. Vlastními realizátory sbírky jsou pak jednotlivé oblastní charity, které jsou organizátory skupinek a které jsou koordinovány příslušnou diecézní charitou. Základním prvkem Tříkrálové sbírky jsou koledníci, které chodí v přestrojení za Tři krále koledovat okolo připomínky Tří králů (6. ledna). Koledníci chodí dům od domu, koledují a značí dveře domů symbolickým K+M+B. Během koledování rozdávají kalendáříky a cukříky, případně jiné propagační a informační materiály místních charit. Charitní tříkráloví koledníci jsou rozeznatelní podle plastových kasiček s logem Charity a na vyžádání se mohou prokázat průkazkou/plnou mocí. Základem sbírky je tedy koledování dům nebo domu a v ulicích, mimo to je možné se do sbírky zapojit zasláním DMS (DMS KOLEDA na 87 777) nebo zasláním příspěvku na sbírkové konto.

Tříkrálová sbírka není jen sbíráním peněz na prospěšný účel, ale také společenskou událostí, prostorem pro střetávání se. Provází ji různé doprovodné aktivity pro koledníky a společenské akce – soutěže, požehnání koledníkům, průvody, poděkování koledníkům, apod. 


Kontakt:
Charita Český Těšín
Mírová 1684/8
737 01 Český Těšín

Koordinátor Tříkrálové sbírky za Charitu Český Těšín: Alina Humel, tel.: +420 605 205 638, e-mail: WevxRW.m8.yjGK7_%dLDVc~fT-uk87j7T-M

Dobrovolnictví

„Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoli se upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme
i sami sobě.“ 
R. W. Emerson


Dobrovolnictví je důležitá a prospěšná činnost lidí, kteří bez nároku na finanční odměnu pomáhají tam, kde je jejich pomoc potřeba. Dobrovolník daruje to nejcennější, co v životě má, a tím je jeho čas.


Stát se dobrovolníkem je příležitost dělat dobrou věc

Charita Český Těšín dobrovolníky ráda přijímá a snaží se využít jejich schopnosti v rámci dobrovolnické kompetence.

Dobrovolník může být každý, kdo:

 • má alespoň 15 let,
 • má chuť pomáhat,
 • je ochoten dodržovat kodex Charity Český Těšín,
 • má respekt k druhému člověku,
 • je důvěryhodný, poctivý a má dobré srdce.

Činnosti dobrovolníka můžou být:

 • volnočasové aktivity s klienty např. čtení, povídání, hry, cvičení, vaření… (společné, individuální),
 • procházky s klienty,
 • účast na přípravě a realizaci veřejných sbírek (např. Tříkrálová sbírka),
 • pomoc Charitě Český Těšín při přípravě a realizaci různých akcí s kulturním, duchovním, společenským a sportovním zaměřením (např. příměstské tábory),
 • pomoc v charitních zařízeních – pomocné úklidové práce, údržbářské práce, pomoc v kuchyni.

Dobrovolník absolvuje vstupní pohovor s koordinátorem dobrovolníků, kde se společně domluví na formě spolupráce.

Co může dobrovolník od nás očekávat:

 • řádné proškolení,
 • pojištění,
 • potřebné pomůcky a vybavení pro výkon sjednané dobrovolnické činnosti,
 • minimálně 2x ročně odbornou podporu formou supervize,
 • dobrovolník může získat osvědčení o dobrovolnické činnosti,
 • poděkování formou účastí na různých akcích (divadlo, setkání dobrovolníků…),
 • podporu a radu kdykoli bude potřeba.

Pokud se chcete stát dobrovolníkem Charity Český Těšín, stačí vyplnit kontaktní formulář, který je uvedený níže. Pokud máte jakékoli dotazy, můžete nás kontaktovat telefonicky či e-mailem. Budeme se těšit na spolupráci s Vámi!

Kontaktní osoba: Veronika Motičková, Tel: +420 734 167 725, e-mail: veronika.motickova@ceskytesin.charita.cz