Charitní středisko „Kometa“

Charitní středisko „Kometa“ - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež zajišťuje klientům bezpečné prostředí a podmínky k trávení volného času, podmínky a pomoc s přípravou ke studiu, s výběrem školy a zaměstnání. Nabízí odbornou pomoc, podporu a motivaci při zvládání každodenních situací.


Jedná se o bezplatnou registrovanou sociální službu.

Služba nabízí:

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity
 • pracovně výchovná činnost s dětmi
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovednosti
 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí

Sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
Služba je určena:

Služba je určena pro děti a mládež ve věku od 6 do 21 let z Karviné a okolí, jež se mohou nacházet v nepříznivé životní situaci:
- problémy ve škole (šikana, záškoláctví, špatný prospěch, nízká motivace ke vzdělávání) 
- rodinné problémy a s nimi spojené nejisté zázemí (nezaměstnaní rodiče, neúplná, nefunkční rodina, negramotnost rodičů)
- vztahové problémy (partnerské vztahy, vztahy s vrstevníky, s dospělými, s učiteli, vztahy s rodinou, vztahy k autoritám)
- nepříznivé sociální situace vyplývající z rizika sociálního vyloučení (klient pochází ze sociálně znevýhodňující oblasti) 
- závislosti (klient se nachází v závislostním prostředí, nebo sám závislostí trpí, návykové látky, nelátkové závislosti) 
- trestná činnost (klient jako oběť, pachatel, nebo svědek trestné činnosti) 
- problémy v oblasti sexuality 
- negativní modely chování 
- rasismus, xenofobie, nálepkování 

Službu neposkytujeme osobám: pohybujícím se pomocí invalidního vozíčku – středisko není bezbariérové, s vážným zrakovým, sluchovým, či kombinovaným postižením – každý případ bude individuálně posouzen pracovníky služby. Z důvodu komunikačních bariér zájemce o službu (mentální postižení, neznalost českého jazyka na komunikativní úrovni).

Dokumenty:


Informace pro zákonného zástupce
Informace pro klienty
Informace pro zájemce
Veřejný závazek služby

Kontakty:

Vedoucí a sociální pracovník Charitního střediska "Kometa" - Bc. Věnka Pokorná
tel.: +420 603 287 666, e-mail: c.AuRWfg6hExRYUSY.Fuad9k4gkmYZhaa8kmb


Provozní doba:
 • pondělí 11:30 – 14:30 
 • úterý - pátek 11:30 - 17:00

Prázdninový provoz: 

 • pondělí – pátek 9:00 – 15:00 

Okamžitou kapacita - 25 klientů.

Popis zařízení:

Charitní středisko „Kometa“ se nachází v ulici Centrum 2296, Karviná – Mizerov. Poblíž střediska se nachází Základní škola u Studny a Regionální knihovna, nejbližší autobusová zastávka Urnový háj je cca 3 minuty pěšky. Prostory střediska jsou přizpůsobeny cílové skupině. Klienti mají k dispozici hernu (stoly, židle, hry, fotbálek, stolní tenis, šipky, výtvarné potřeby), studovnu (konzultační místnost), PC místnost.

Tato služba byla podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a města Karviná

5893_msk007182

Sponzorský dar ve formě časopisů poskytl

005947